Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας τροποποιήθηκαν στις: 15/05/2021

 

Γενικά:

Η παρούσα ιστοσελίδα www.gaelearning.com έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μέσω διαδικτύου ψηφιακών μαθημάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ενδιαφερόμενους πελάτες/ χρήστες των ως άνω υπηρεσιών. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο,  www.gaelearning.com (στο εξής «GAelearning LAB» ή «ιστοσελίδα») καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται κατωτέρω. Η πρόσβαση, πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελεί πλήρη αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/ επισκέπτης καλείται για το λόγο αυτό, να διαβάσει προσεκτικά τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των υπηρεσιών της GAelearning μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με το περιεχόμενό τους.

 

Αποδοχή των Όρων Χρήσης – Δικαίωμα Τροποποίησης

Η GAelearning LAB διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τεχνικούς ή άλλους λόγους καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενημερώνοντας τους επισκέπτες/ χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Από τη στιγμή της ανάρτησης των νέων όρων χρήσης, θεωρείται ότι το περιεχόμενό τους γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον επισκέπτη/ χρήστη. Για το λόγο αυτό η GAelearning LAB προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων Χρήσης προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις. Για τυχόν απορίες σχετικά με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gaelearning.com.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.gaelearning.com και το περιεχόμενο της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, ενημερωτικών δελτίων («newsletter»), των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων και δεδομένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΤΡΙΑΝΤΟΣ & ΜΑΝΙΟΣ Ο.Ε» ,με διακριτικό τίτλο «GAelearning LAB»ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την εταιρεία «ΤΡΙΑΝΤΟΣ & ΜΑΝΙΟΣ Ο.Ε» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο ελληνικό δίκαιο αλλά και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις  περί προστασίας των εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την εξουσιοδότηση να προβάλει και να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλες οι αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα της GAelearning LAB και ο επισκέπτης/ χρήστης δεν προβαίνει σε καμία αλλοίωση ή/και τροποποίηση ή/και παραποίηση του εν λόγω περιεχομένου και των δεδομένων της ιστοσελίδας. Κάθε ουσιαστική και συστηματική εξαγωγή δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ υπέρβαση του ευλόγου μέτρου και της συνήθους χρήσης απαγορεύεται ακόμη και για προσωπική/ιδιωτική χρήση εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει σχετική έγγραφη συναίνεση για τις εν λόγω ενέργειες από την GAelearning LAB.

Η ολική ή μερική εξαγωγή, αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη («downloading»), μεταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, προώθηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή δεδομένων, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο/δικαιούχο του περιεχομένου, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία ή/ και χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.gaelearning.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας www.gaelearning.com ή από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας GAelearning LAB.

Περαιτέρω, τα σήματα, λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας GAelearning LAB ή/και τρίτων συμβεβλημένων μερών σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. Οποιασδήποτε μορφής χρήση ή/και επεξεργασία των εν λόγω σημάτων και λογοτύπων, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση και παροχή αδείας από την GAelearning LAB απαγορεύεται αυστηρά.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω. Καμία αναφορά στην ιστοσελίδα www.gaelearning.com δεν δύνανται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

 

Περιορισμός Ευθύνης και Ευθύνη Χρήστη

Η GAelearning LAB δύναται να τροποποιεί ή/και αναστέλλει ή και διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, τμηματικά ή ολοκληρωτικά, την ιστοσελίδα www.gaelearning.com  και το περιεχόμενο αυτής καθώς και να αναβαθμίζει ή/και να διορθώνει ή/και να τροποποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η GAelearning LAB δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή/και για τυχόν αξιώσεις αναφορικά με οποιουδήποτε είδους ζημία, άμεσης ή έμμεσης, που ενδέχεται να υποστούν  επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας www.gaelearning.com  ή τρίτοι εξαιτίας τυχόν δυσλειτουργίας ή αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή εξαιτίας κακόβουλης ή μη ενέργειας ή/και παρέμβασης τρίτων στη λειτουργία, τους συνδέσμους και στα δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.gaelearning.com.

Η GAelearning LAB λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη συνεχή βελτίωση και ενημέρωση των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και για την παρεμπόδιση τυχόν κακόβουλου λογισμικού, ιών, ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Ωστόσο, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου, η GAelearning LAB δεν είναι σε θέση να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή έλλειψη τέτοιου κακόβουλου λογισμικού. Για το λόγο αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία του από τυχόν κακόβουλο λογισμικό εγκαθιστώντας τα κατάλληλα προγράμματα καταπολέμησης επιβλαβών ενεργειών και ιών.

Η GAelearning LAB αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε τυχόν προκύψει και οφείλεται σε χρήση της ιστοσελίδας www.gaelearning.com που γίνεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης που περιγράφονται στο παρόν.

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας  www.gaelearning.com αποδέχονται/δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες της για αποστολή, ανάρτηση,  δημοσίευση, ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,ή που δύναται να είναι επιβλαβές για ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, κάθε επισκέπτης/χρήστης δεν δικαιούται να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ή ό,τι άλλο ενδέχεται να εμπίπτει στην έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσωπικών δεδομένων. Κάθε επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να μεταχειρίζεται κακόβουλα και παράτυπα το περιεχόμενο και τα δεδομένα της www.gaelearning.com αποσκοπώντας στην προώθηση ή/και διάδοση ιών ή άλλων αντίστοιχων λογισμικών, κωδίκων, αρχείων ή προγραμμάτων με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού της www.gaelearning.com  ή υλικού υπολογιστών. Η ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη είναι αντικειμενική και δεν εξαρτάται από το εάν προβαίνει στις ενέργειες αυτές καλόπιστα. Επομένως, υποχρεούται να μην προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να απέχει από οτιδήποτε δύναται να προκαλέσει βλάβη σε τρίτους χρήστες ή μη.

 

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Τα πακέτα σεμιναρίων eLearning από την ιστοσελίδα www.gaelearning.com συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών eLearning της GAelearning LAB, μπορεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (όπως προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά το πέρας της πέμπτης εργάσιμης ημέρας της συνδρομής.

H GAelearning LAB θα λάβει το αίτημα σας, και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί σας, με σκοπό την επίλυση του όποιου προβλήματος, και στη συνέχεια θα ενεργοποιήσει την επιστροφή χρημάτων εάν αυτό είναι τελικώς απαραίτητο.

Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται επιστροφή χρημάτων. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης είχε λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.gaelearning.com, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο πελάτης απέκτησε κωδικό για δωρεάν κατοχύρωση ή ανανέωση σεμιναρίου eLearning, για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση ακύρωσης, η συνολική αξία ανανέωσης δεσμεύεται από το τελικό ποσό προς επιστροφή.

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον πελάτη.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας  www.gaelearning.com  υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν καθώς και στις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στις κανονιστικές πράξεις και οδηγίες της Ελληνικής Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως επίσης και στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει

Η GAelearning LAB ενεργεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ενώ οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση ή τροποποίηση της πολιτικής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αναρτάται στην παρούσα τοποθεσία.  Σε κάθε περίπτωση η GAelearning LAB διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας  www.gaelearning.com  παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας  www.gaelearning.com  συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η GAelearning LAB συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας  www.gaelearning.com , μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάποια συναλλαγή ο χρήστης/πελάτης πρέπει να κάνει εγγραφή στο σύστημά μας κατά την οποία είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν κάποια προσωπικά στοιχεία : όνομα χρήστη (username), ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), διεύθυνση (οδός, πόλη, περιφέρεια, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), ένα τηλέφωνο και ένα e-mail επικοινωνίας. Παράλληλα, μπορούν να συμπληρωθούν προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως όνομα εταιρείας και ο αριθμός ΑΦΜ.

Η GAelearning LAB δεν συλλέγει και δεν πρόκειται να ζητήσει από το χρήστη πληροφορίες σχετικές με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τυχόν συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας ή δεδομένα που αφορούν την ερωτική ζωή ή ποινικές διώξεις ή καταδίκες καθώς και τυχόν συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις.

Η GAelearning LAB δε θα διαθέτει σε τρίτους ούτε προβαίνει σε διαβίβαση ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών. Η GAelearning LAB υπέχει κάθε σχετική ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας  και δικαιούται να τα διαβιβάζει στον εκάστοτε εκτελούντα την επεξεργασία, ο οποίος δρα για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο χρήστης παραχωρώντας προσωπικά του δεδομένα, συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών και συγκεκριμένα στην τήρηση αρχείου για τη διευκόλυνση της παροχής των υπηρεσιών της GAelearning LAB. Η GAelearning LAB δεν δύναται να διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας www.gaelearning.com σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και μόνο  προς τις αρμόδιες αρχές.

Η GAelearning LAB, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων ορίζεται ως ο αναγκαίος για την παροχή των υπηρεσιών μέσω της www.gaelearning.com. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να επικοινωνεί με τον εκάστοτε διαχειριστή της σελίδας www.gaelearning.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του δεδομένου ή/και να προβεί σε  διόρθωση του δεδομένου αυτού, σε αλλαγή/τροποποίησή του ή να ζητήσει τη διαγραφή του.

Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το Όνομα Χρήστη (username) που δίνει ο πελάτης όταν γίνεται μέλος της σελίδας www.gaelearning.com καθώς και ο Κωδικός Χρήστη (password). Κάθε φορά που καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. Για αυτό το λόγο, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να φυλάσσονται καλά ώστε να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Για την ασφάλειά τους, θα πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του Κωδικού Χρήστη όσο συχνά επιθυμεί ο πελάτης, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω των ανωτέρω στοιχείων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας τους από τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του στο σύστημα της www.gaelearning.com (Κωδικός Χρήστη) μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σχετική επιλογή. Με αυτήν την επιλογή ο πελάτης έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει έναν νέο, για λόγους ασφαλείας, κωδικό τον οποίο μπορεί να τροποποιήσει μετά την είσοδό του στο σύστημα. Η δυνατότητα ενεργοποίησης παρέχεται στον πελάτη μέσω ενός e-mail που αποστέλλεται από την www.gaelearning.com στο δηλωμένο e-mail επικοινωνίας και στο οποίο υπάρχει link επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης του νέου κωδικού. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του Κωδικού Χρήστη θα πρέπει να προβείτε σε άμεση αλλαγή του ή/και ενημέρωση της GAelearning LAB. Σε κάθε περίπτωση, η GAelearning LAB, δεν ευθύνεται για την χρήση του Κωδικού Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η GAelearning LAB λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή έχει στην κατοχή της μέσω συστημάτων κρυπτογράφησης και σύγχρονες πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας. Ενδεικτικά λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση ή αποκάλυψη ή καταστροφή των δεδομένων αυτών, ενώ η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται σε πρόσωπα που δρουν για λογαριασμό της GAelearning LAB ή/και ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ο GDPR τίθεται σε ισχύ από 25 Μαίου 2018 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 .(δείτε εδώ το πρωτότυπο έγγραφο)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει μέτρα που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων. Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί θα διαχειρίζονται τα δεδομένα των υπαλλήλων, πελατών και συνεργατών τους και αφορά όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (Economic European Area – EEA).

Ως προσωπικά δεδομένα θεωρείται κάθε τύπος πληροφορίας που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο ανεξάρτητα με το εάν σχετίζεται με την προσωπική, επαγγελματική ή δημόσια ζωή του. Μπορεί να είναι ένα όνομα, μια φωτογραφία, μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τραπεζικά δεδομένα, λεπτομέρειες επαγγελματικής απόδοσης, αγορές, ΑΦΜ, εκπαίδευση, όνομα χρήστη ή ip διεύθυνση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πολλά άλλα.

Η GAelearning LAB διατηρεί κρυπτογραφημένα τα δεδομένα των πελατών της (SSL) καθόλη την περιήγηση τους στις σελίδες-υποσέλιδα της www.gaelearning.com.

Ο πελάτης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της GAelearning LAB συναινεί και αυτομάτως εξουσιοδοτεί την GAelearning LAB μέσω των συστημάτων που διαθέτει (φόρμα παραγγελιών, φόρμες newsletter, κλπ) να συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται (e-mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) για την ολοκλήρωση της ενέργειας που επιθυμεί ο πελάτης. Η συναίνεση και η εξουσιοδότηση δίνεται αυτόματα από από την αποδοχή των όρων χρήσης ή σε πεδία που θα δηλώσει ο πελάτης αυτοβούλως τα στοιχεία του (πχ καταχώρηση του e-mail σε φόρμα newsletters).

Η GAelearning LAB ΔΕΝ κοινοποιεί τα δεδομένα που διατηρεί σε τρίτους παρά μόνο σε ανώτατες εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές αν και εφόσον αυτά ζητηθούν με επίσημο και νόμιμο τρόπο.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να δει ή να διαγράψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην GAelearning LAB εφόσον αποστείλει e-mail στο info@gaelearning.com, ζητώντας την συγκεκριμένη ενέργεια. Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από το δηλωμένο e-mail του ιδιοκτήτη που έχει καταχωρηθεί στην έναρξη της συνεργασίας του πελάτη με την GAelearning LAB. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει διαγραφή των στοιχείων του θα πρέπει να γνωρίζει ότι βάσει φορολογικού νόμου τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα τιμολόγησης της GAelearning LAB ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ. Θα διαγραφούν από το site www.gaelearning.com, αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν από το σύστημα τιμολόγησης.

Τα στοιχεία του πελάτη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν (re-marketing) από την GAelearning LAB και ΜΟΝΟ για ενημέρωση του πελάτη ανά διαστήματα για προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών ή για ενημέρωση ασφαλείας προς την υπηρεσία που έχει αγοράσει από την GAelearning LAB (πχ κακόβουλη ενέργεια προς το site του από τρίτο πρόσωπο).

Σε περίπτωση που διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα (ή υπάρχει υπόνοια διαρροής) από κενό ασφαλείας του συστήματος της GAelearning LAB ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση (hacking) τότε η GAelearning LAB υποχρεούται να ενημερώσει μέσα σε 72 ώρες την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο πελάτης εισέρχεται στο site της GAelearning LAB (www.gaelearning.com) και για να ενεργοποιήσει ή ανανεώσει ή αγοράσει ή επικοινωνήσει για ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να συμπληρώσει τις σχετικές φόρμες – αιτήσεις που υπάρχουν. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται δυναμικά στο σύστημα της GAelearning LAB και χρησιμοποιούνται από την GAelearning LAB ώστε να ολοκληρωθεί η ενέργεια που έχει ζητήσει μέσω των φορμών αυτών ο πελάτης (πχ call me back, ανανέωση υπηρεσίας, κλπ).

Κατά την είσοδο του πελάτη στο site της GAelearning LAB (www.gaelearning.com) καταγράφεται δυναμικά και αυτόματα η IP του στα logs του server η οποία αξιοποιείται εσωτερικά από την GAelearning LAB ΜΟΝΟ για στατιστικούς λόγους (μηνιαίες επισκέψεις πελατών, χώρα προέλευσης, κλπ).

Σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας (ή έστω υπόνοιας) κατάχρησης IP από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (spam, hacking, Κλπ), η GAelearning LAB διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την ή τις IP διευθύνσεις ή ολόκληρο το εύρος διευθύνσεων (mask).

Η σελίδα www.gaelearning.com περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών  ή νομικών προσώπων). Σε καμία περίπτωση η GAelearning LAB, δεν υπέχει ευθύνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους ακολουθούν οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι.

Χρήση Cookies

Η GAelearning LAB χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (cookies) για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ένωσης που είναι απαραίτητη. Τα coοkies είναι απαραίτητα αρχεία προκείμενου να διευκολύνουν συγκεκριμένες λειτουργίες της σελίδας μας, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Τα coοkies είναι μικρά αβλαβή αρχεία (Text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο υπολογιστή του χρήστη δίνοντας τη δυνατότητα σε ηλεκτρονικές σελίδες όπως η www.gaelearning.com , να επικοινωνούν με τον χρήστη αναγνωρίζοντας αυτόν μετά από συχνή χρήση και διευκολύνοντας την πρόσβαση του σε αυτή και τις συναλλαγές του. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή δεδομένων, τα οποία επίσης βελτιστοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας

Η GAelearning LAB (όπως προβλέπει η νομοθεσία και τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες) οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου για την αποδοχή ή μη των cookies κατά την είσοδο τους στο site www.gaelearning.com

Εφόσον πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ τότε αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την χρήση των cookies στις σελίδες μας καθώς και ότι συναινείτε βάσει της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας GDPR. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε με τους όρους αυτούς τότε παρακαλούμε αποχωρήστε από την σελίδα μας .

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα www.gaelearning.com. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν την www.gaelearning.com για την προηγούμενη δραστηριότητά του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της www.gaelerning.com, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.  Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της www.gaelearning.com συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της www.gaelearning.com.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της www.gaelearning.com μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Οδηγία Ευρωπαικής Ένωσης

«Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν την οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Με πράξη της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών και δήλωσης της συγκατάθεσης».

Πρόσφατα ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ενσωμάτωση πραγματοποιήθηκε μέσω του Ν. 4070/2012 (Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις), ο οποίος με τη σειρά του τροποποιεί τον ισχύοντα Ν. 3471/2006 (περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

Σύμφωνα με την τροποποίηση, η μέχρι σήμερα ισχύουσα παρ. 5 του αρ. 4 περί “απορρήτου”:

«Απαγορεύεται η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη, ιδίως δε με την εγκατάσταση κατασκοπευτικών λογισμικών, κρυφών αναγνωριστικών στοιχείων και άλλων παρόμοιων διατάξεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία μόνο για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των πληροφοριών, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η χρησιμοποίηση τέτοιων διατάξεων επιτρέπεται μόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο συνδρομητή ή χρήστη σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων παρέχει στον συνδρομητή ή χρήστη το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών, παροχής του δικαιώματος άρνησης ή αίτησης συγκατάθεσης.»

Τροποποιείται, κατ΄αντιστοιχία με το αρ. 5, παρ. 3 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ ως εξής:

«Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν την οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Με πράξη της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών και δήλωσης της συγκατάθεσης».

Όροι χρήσης της υπηρεσίας Ενημερωτικού Δελτίου («newsletter»)

Η εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών newsletter συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Το περιεχόμενο διατίθεται με τη μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποκλειστικά προς τους εγγεγραμμένους χρήστες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.gaelearning.com που καλύπτεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο των newsletters και οποιαδήποτε από τις ιδέες, σχέδια, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενο, ηχητικά δεδομένα και οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα και κάθε άλλο υλικό που περιέχεται στα newsletters αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GAelearning LAB και προστατεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις. Η χρήση των newsletters δύναται να είναι μόνο προσωπική και ιδιωτική ενώ απαγορεύεται η προώθηση και επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικούς ή άλλους που υπερβαίνουν τη συνήθη ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση, δημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή μετάδοση του περιεχομένου των newsletters χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της GAelearning LAB, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του αστικού δικαίου για τα συναλλακτικά ήθη, τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσωπικών δεδομένων. Η GAelearning LAB τηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία της από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της καθώς και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της μέσω της ιστοσελίδας www.gaelearning.com.

Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα www.gaelearning.com θα αποθηκεύσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για χρήση αποκλειστικά από το www.gaelearning.com και σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αναλύονται ανωτέρω.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται βάσει των διατάξεων του Ελληνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης που περιγράφονται στο παρόν δεσμεύουν από κοινού την GAelearning LAb και τον επισκέπτη/ χρήστη που προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών της. Οποιαδήποτε  τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που παρουσιάζονται στο παρόν θα λαμβάνεται υπόψη και θα καθίσταται δεσμευτική μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί εγγράφως και έχει δημοσιοποιηθεί μέσω της παρούσας τοποθεσίας.